ÚVOD MIELE UNIČOV MIELE JAKO ZAMĚSTNAVATEL BENEFITY STUDENTI A ŠKOLY JOBFAIRS KONTAKT MIELE BRNO KONTAKT MIELE VE SVĚTĚ

Zpracování osobních údajů

Webová stránka karieravmiele.cz

Správce

Společnost Miele technika s.r.o., IČO: 263 07 391, se sídlem Šumperská 1348, 783 91 Uničov, jakožto správce osobních údajů (dále jen „správce“) Vám tímto v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů poskytuje základní informace o zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s používáním webových stránek karieravmiele.cz

Osobní údaje

V souvislosti s používáním webových stránek karieravmiele.cz může docházet ze strany správce ke zpracování Vašich osobních údajů následovně:

Situace Účel zpracování Osobní údaje Právní titul zpracování Doba uchování osobních údajů
Zaslání životopisu nebo jiné žádosti obsahující Vaše osobní údaje správci vyjadřující Váš zájem o práci, brigádu, praxi, stipendijní program, vedení závěrečné studentské práce nebo exkurzi Výběr vhodného zaměstnání, brigády, praxe;

Posouzení žádosti o zařazení do stipendijního programu, nebo žádosti o sepis závěrečné studentské práce u správce;

Přihlášení na exkurzi u správce.
Identifikační, adresné, kontaktní a popisné osobní údaje (studium, pracovní zkušenosti a dovednosti) uvedené v žádostech a životopisech uchazečů. Provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Po dobu nezbytně nutnou nejdéle však po dobu realizace výběrového řízení na pracovní pozici, případně po dobu nezbytně nutnou pro posouzení a zpracování Vaší žádosti zaslané správci.
Žádost o zařazení do databáze uchazečů o zaměstnání, brigádu, praxi, stipendijní program, vedení závěrečné studentské práce nebo exkurzi Zvýšení šance na uplatnění v budoucnu. Identifikační, adresné, kontaktní a popisné osobní údaje uvedené v žádostech a životopisech uchazečů. Souhlas se zpracováním osobních údajů Do doby odvolání svobodného souhlasu, nejdéle však 3 roky od udělení souhlasu.

Správce na webu karieravmiele.cz nezpracovává žádné cookies.

Způsob zpracování

Správce zpracovává Vaše osobní údaje:

 • manuálně vlastními zaměstnanci,
 • automatizovaně – vlastními zaměstnanci
 • automatizovaně – zpracovatelem.

U správce nedochází k automatizovanému zpracování osobních údajů ve smyslu automatizovaného rozhodování nebo profilování.

Předávání osobních údajů:

Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí (mimo Evropskou unii) nebo mezinárodní organizaci.

Kliknutím na odkaz Výrobní závod Uničov budete přesměrováni na web miele.cz, správcem tohoto webu a osobních údajů je MIELE, spol. s r. o., se sídlem Holandská 879/4, Štýřice, 639 00 Brno. Pro informaci o zpracování osobních údajů klikněte na záložku Ochrana dat na tomto webu. Pokud budete reagovat na kontaktní údaje Miele technika s.r.o. zveřejněné na tomto webu, je správcem osobních údajů Miele technika s.r.o.

Kliknutím na odkaz/záložku Volné pozice budete přesměrováni na web miele.jobs.cz. Zpracovatelem osobních údajů pro správce je společnost LMC s.r.o., se sídlem Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7. Informaci o zpracování osobních údajů najdete na tomto webu pod záložkou Zaslat životopis a na liště věnované cookies.

Pokud budete odpovídat na volné pracovní pozice pro obchodní zastoupení Brno, je správcem osobních údajů MIELE, spol. s r. o., se sídlem Holandská 879/4, Štýřice, 639 00 Brno.

Kliknutím na odkaz/záložku Miele ve světě budete přesměrováni na web miele.com, správcem osobních údajů je Miele & Cie. KG, se sídlem Carl-Miele-Strasse 29, D-33332 Gütersloh, Německo. Pro informaci o zpracování osobních údajů klikněte na záložku Data protection/Datenschutz na tomto webu a na lištu věnovanou cookies.

Vaše práva

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte:

 • právo na přístup k osobním údajům – tj. získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou zpracovávány, a pokud ano, máte právo na přístup k těmto informacím a v souvislosti s tím rovněž požadovat zejména sdělení příjemců, kterým tyto osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 • právo na jejich kopii – tj. v případě, že nedojde k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, máte právo požadovat po správci kopii zpracovávaných osobních údajů, které se Vás týkají,
 • právo na opravu a doplnění – tj., aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají, a to na základě Vašeho oznámení nebo jiného hodnověrného zjištění správce, a rovněž právo na jejich doplnění, pokud jsou již poskytnuté a zpracovávané osobní údaje neúplné,
 • právo na výmaz – tj. v okamžiku, kdy již správcem zpracovávané osobní údaje týkající se Vás nejsou pro shora uvedené účely potřebné a není žádného dalšího oprávněného důvodu pro jejich zpracování společností, tyto jsou zpracovávány protiprávně, nebo po vznesené námitce nejsou důvody pro jejich další zpracování, máte právo po správci požadovat, aby takové osobní údaje byly vymazány, resp. dostatečně zabezpečeny před jejich zpracováním, popřípadě znepřístupněny. Správce má právo tento požadavek odmítnout, trvá-li stále důvod pro jejich zpracování. Výmaz nebude proveden, pokud osobní údaje týkající se Vás musí být ze strany správce zpracovávány za účelem určení, výkonu nebo obhajoby nároků, či plnění právní povinnosti správce,
 • právo na omezené zpracování – tj. v případě, že byste se dozvěděl, že osobní údaje týkající se Vás zpracovávané správcem jsou nepřesné, popřípadě jejich zpracování protiprávní, či nepotřebné, popřípadě byla-li podána námitka, můžete do doby, než dojde k řádně odůvodněnému postupu správce, nebo rozhodnutí o námitce, požadovat, aby správce v uvedeném rozsahu omezil zpracování těchto osobních údajů, avšak pouze v nejmenším přípustném rozsahu,
 • právo na přenositelnost – tj. právo získat osobní údaje, které jste poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci. Stejně tak máte právo, aby správce předal tyto osobní údaje přímo druhému správci, je-li to technicky proveditelné,
 • právo podat námitku – tj. právo podat proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, námitku, avšak pouze v případě, že se jedná o takové zpracování osobních údajů probíhající z titulu oprávněného zájmu správce nebo ve veřejném zájmu. Tato námitka se podává přímo ke správci. V námitce musíte vylíčit, jaký negativní dopad na Vás dané zpracování osobních údajů má,
 • právo odvolat souhlas – tj. udělením souhlasu prohlašujete, že jste byl správcem poučen o tom, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že souhlas s jejich zpracováním můžete kdykoliv odvolat, a to stejným způsobem, jakým tento souhlas správci udělil, a to písemně na adrese: Miele technika s.r.o., Šumperská 1348, 783 91 Uničov, nebo elektronicky emailem na adresu osobni.udaje@miele.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího z tohoto souhlasu, který jste správci udělil před jeho odvoláním a
 • právo podat stížnost – tj. právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že došlo při zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, k porušení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

V případě uplatnění těchto práv, dotazů a žádosti kontaktujte správce na email: osobni.udaje@miele.cz nebo písemně na adrese sídla správce.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

V Uničově dne 27. 1. 2022

Miele technika s.r.o.