ÚVOD MIELE UNIČOV MIELE JAKO ZAMĚSTNAVATEL BENEFITY STUDENTI A ŠKOLY JOBFAIRS KONTAKT MIELE BRNO KONTAKT MIELE VE SVĚTĚ

Vnitřní oznamovací systém

Na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon o ochraně oznamovatelů“), zavedla společnost Miele technika s.r.o., IČO: 263 07 391, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka č. 28029 se sídlem Šumperská 1348, PSČ 783 91 (dále jen „Povinný subjekt“) vnitřní oznamovací systém, který je určen osobám, které se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděly o možném protiprávním jednání u Povinného subjektu.

Jedná se o protiprávní jednání, které

a) má znaky trestného činu,

b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,

c) porušuje Zákon o ochraně oznamovatelů, nebo

d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:

 1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 2. daně z příjmů právnických osob,
 3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 4. ochrany spotřebitele,
 5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 7. ochrany životního prostředí,
 8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 13. ochrany finančních zájmů Evropské unie nebo
 14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Oznámení by mělo obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele.

Povinný subjekt se bude zabývat i anonymními oznámeními. Oznamovateli, který podal anonymní oznámení, náleží ochrana podle Zákona o ochraně oznamovatelů až od okamžiku, kdy jeho totožnost vyjde najevo.

Povinný subjekt nevylučuje přijímaní oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona o ochraně oznamovatelů.

 

Ochrana oznamovatele a dalších osob:

Osobě, která v souladu se Zákonem o ochraně oznamovatelů učinila oznámení a měla oprávněné důvody se domnívat, že oznámení výše uvedeného protiprávního jednání se zakládá na pravdivých informacích, náleží ochrana před odvetným opatřením (§ 4 odst. 1 Zákona o ochraně oznamovatelů).

Ochrana před odvetnými opatřeními se vztahuje i na osoby uvedené v § 4 odst. 2 Zákona o ochraně oznamovatelů. Rovněž bude zajištěna důvěrnost vztahující se k totožnosti oznamovatele (případně dalších dotčených osob) a k informacím uvedeným v oznámení.

Ochrana podle Zákona o ochraně oznamovatelů nenáleží osobě, která učinila vědomě nepravdivé oznámení, takové jednání může být sankcionováno.

 

Příslušná osoba u Povinného subjektu pro přijímání oznámení dle Zákona o ochraně oznamovatelů:

Mgr. Ivana Vyskupová, firemní právnička

Ing. Jiří Ondráček, ředitel nákupu

 

Způsoby podání oznámení:

 • prostřednictvím emailu ochrana.oznamovatelu@miele.cz
 • poštou na adresu sídla Povinného subjektu: Miele technika s.r.o., „Ochrana oznamovatelů – NEOTEVÍRAT“, Šumperská 1348, 783 91 Uničov,
 • prostřednictvím telefonní linky +420 587 071 115 v pracovních dnech od 9.00 do 14.00 hod.,  
 • osobně po předchozí písemné nebo telefonické domluvě s příslušnou osobou (pro domluvu termínu lze využít telefonický kontakt nebo email).

Po obdržení oznámení bude oznamovatel vyrozuměn o přijetí oznámení ve lhůtě 7 dní od jeho podání. O výsledcích prošetření a posouzení oznámení bude vyrozuměn do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení příslušná osoba oznamovatele písemně vyrozumí před jejím uplynutím.

 

Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti:

Oznámení je možno podat též prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti ČR, a to osobně, telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím zabezpečeného elektronického formuláře dostupného na níže uvedeném odkazu:
https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/
E-mail: oznamovatel@msp.justice.cz
Tel.: 221 997 840 (telefonní hovory nejsou nahrávány)

 

Bližší informace vztahující se k oznamování výše uvedených protiprávních jednání jsou uvedeny v Zákoně o ochraně oznamovatelů.